topfc

Gegevensbescherming

Privacy volgens de AVG 
Vanaf 25 mei 2018  is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking getreden.
Indien je geen gebruik meer wil maken van de Velocette Club service, kun je je afmelden bij Turn on JavaScript!.

Onderstaand vind je de AVG policy

Privacy policy (1)

Dit is de privacy policy van Velocette Club Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40343205 te Rotterdam

Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij vragen persoonsgegevens van u indien u lid wordt van Velocette Club Nederland.
Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:
(a) naam
(b) adres
(c) e-mail adres
(d) telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren
(b) nieuwsbrieven te verzenden
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) ons clubblad De Visstaart te verzenden


Privacy policy (2)

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact met ons opnemen via de club secretaris voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons

DERDEN
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

MELDING AAN BETROKKENE
U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

mei 2018